ค้นหากับครูปู

Custom Search

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โปรแกรมสรุปวันลา v.kp2

โปรแกรมสรุปวันลา v.kp2 โปรแกรมสรุปวันลา v.kp2 นี้เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมจาก v.kp1 โดยเพิ่มจำนวนบุคลากรเข้าไปอีกให้ได้ 200 คน (เพราะมีคุณครูบางโรงเรียนที่มีบุคลากรเกิน 100 คน ได้โทรศัพท์มาขอให้เพิ่มจำนวนบุคลากรเข้าไปอีก) ขอขอบคุณทุกกำลังใจในการพัฒนาโปรแกรม... 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมสรุปวันลา v.kp1  เป็นโปรแกรมประเภท excel ที่ใช้งานง่าย เหมาะกับหน่วยงานทางราชการที่มีบุคลากรลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาบวช แล้วสรุปผลออกมาพร้อมพิมพ์อย่างง่ายดาย ซึ่งพัฒนาโดยครูวีระ รุดโถ โดยมีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ถ้าท่านผู้ใช้งานอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบ้าง กรุณาโพสคำแนะนำ และคำติชมด้วยนะครับเทคนิคการสร้างเว็บบล็อก multiply ง่ายๆ สไตล์ครูปู เป็น powerpoint ที่สอนเกี่ยวกับการสร้างเว็บบล็อก multiply ง่ายๆ โดยมีการปรับแต่ง Code CSS เพื่อให้หน้าตาเว็บดูดีมีราศีขึ้น และมีการแทรก code html เพื่อให้ข้อความ รูปภาพ ตาราง มีสีสันสวยงามน่าดู น่าชมมากขึ้น

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย วีระ รุดโถ

ชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.70/82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.7357 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.57

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลการใช้แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้วิจัย วีระ รุดโถ

ชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านการเรียนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 กิจกรรม แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับความเหมาะสม มากที่สุด

2. นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

3. นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยแบบฝึกการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเฉลี่ยร้อยละ 66.67 โดยมีนักเรียนร้อยละ 87.50 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ขึ้นไป

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

เตือนกันอีกครั้ง วิธีป้องกันไข้หวัด 2009 (เดลินิวส์)

ระยะ นี้เชื่อว่าหลายคนคงตื่นตระหนกกับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือชื่อยาวๆ ว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1 ชนิดไม่กล้าก้าวออกจากบ้านไปไหนต่อไหนกันเลยทีเดียว ไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะเป็นเช่นนั้น เพราะกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้ประกาศออกมาแล้วว่า ไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้ อีกทั้งยังยอมรับว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปยัง 3-4 ประเทศที่เป็นแหล่งใหญ่ของการติดเชื้อ

แต่ก็ยังมีเรื่องให้น่าดีใจ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เหมือนไข้หวัดธรรมดาๆ สามารถรักษาให้หายเองได้ ยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวบางโรคที่ต้องรับยาขนานใหญ่

วันนี้สามัญประจำบ้าน จึงมีวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธีง่ายๆ ทำเองได้มาฝาก

ควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างสุขนิสัยในการป้องกันโรค เน้นกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง

หมั่นล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ

ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ควรรีบไปพบแพทย์

หากพบผู้ใกล้ชิดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศภายใน 7 วัน ควรแนะนำไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อีกนิดฝากเตือนสำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศ หรือต้องใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกับผู้อื่น ให้หมั่นทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, ราวบันได, ปุ่มกดลิฟต์, ลูกบิดประตู ด้วยแอลกอฮอลล์ เป็นประจำ เป็นการป้องกันการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง

ฉะนั้นรับทราบอย่างนี้แล้ว ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก แต่ก็ไม่ควรประมาท ถึงอย่างไร ป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ไขทีหลัง

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีความสุข---ทำอย่างไรให้ผู้ชายมีความสุข

ทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีความสุข
***มันไม่ยากหรอกที่จะทำให้ผู้หญิงมีความสุขเพียงแต่ผู้ ชายต้องเป็น..........
> 1. เป็นเพื่อน > 2. เป็นคนรัก > 3. เป็นพี่ เป็นน้อง > 4. เป็นพ่อ
> 5. เป็นอาจารย์ > 6. เป็นพ่อครัว > 7. เป็นช่างไฟ > 8. เป็นช่างไม้
> 9. เป็นช่างประปา > 10. เป็นช่างซ่อมรถ > 11. เป็นสถาปนิก > 12. เป็นดีไซเนอร์
> 13. เป็นคนเก่งในเรื่อง sex > 14. เป็นคนรอบรู้เรื่องผู้หญิง > 15. เป็นนักจิตวิทยา > 16. เป็นผู้ฟังที่ดี
> 17. เป็นผู้จัดการที่ดี > 18. เป็นพ่อที่ดี > 19. เป็นคนสะอาดเรียบร้อย > 20. เป็นคนเข้าใจความรู้สึกคน
> 21. เป็นนักกีฬา > 22. เป็นคนอบอุ่น > 23. เป็นคนดูแลเอาใจใส่ > 24. เป็นห่วงเป็นใย
> 25. เป้นคนกล้าหาญ > 26. เป็นคนฉลาด > 27. เป็นคนสนุกสนาน > 28. เป็นคนสร้างสรรค์
> 29. เป็นคนอ่อนโยน > 30. เป็นคนเข้มแข็ง แข็งแรง > 31. เป็นคนเข้าใจโลก > 32. เป็นคนที่มีความอดทน
> 33. เป็นคนรอบคอบ > 34. เป็นคนทะเยอทะยาน > 35. เป็นคนมีความสามารถ > 36. เป็นคนเก่ง
> 37. เป็นคนมุ่งมั่น > 38. เป็นคนจริง > 39. เป็นคนที่เชื่อถือได้ > 40. เป็นคนกระตือรือร้น
> 41. เป็นคนเห็นใจคน > 42. ให้ของขวัญอย่างสม่ำเสมอ > 43. พาไป shopping > 44. ซื่อสัตย์
> 45. พยายามรวย > 46. ห้ามอยู่นอกสายตา > 47. ห้ามมองผู้หญิงอื่น
> > และในเวลาเดียวกัน คุณต้อง
> 48. ให้ความดูแลอย่างเต็มที่ > 49. ให้เวลาอย่างเต็มที่ > 50. ต้องไว้ใจและมีช่องว่างอย่ากังวลว่าจะไปไหน
> และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุด
> ห้ามลืมวันเกิด
> ห้ามลืมวันครบรอบต่างๆ
ทำอย่างไรให้ผู้ชายมีความสุข
> 1. แก้ผ้า
> 2. เตรียมอาหารให้